Regulamin Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
 IIa. ZESTAWIENIE LICZBY WYMAGANYCH OBIEKTÓW
III. WERYFIKACJA
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
V. ADRESY DO KORESPONDENCJI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwana dalej Odznaką, ustanowiona została przez Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego PTTK (obecnie Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK), zwane dalej Kolegium.
2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych regionu rozumianego jako obszar województwa kujawsko-pomorskiego i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.
3. Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z diamentem. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni.
4. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Centralna Komisja Weryfikacyjna Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w zakresie wszystkich stopni oraz Oddziałowe Komisje Weryfikacyjne w ustalonym zakresie.
5. Kolegium może na wniosek Oddziału PTTK położonego na terenie województwa upoważnić Komisję Krajoznawczą tego oddziału do weryfikowania odznaki w stopniu brązowym,
a w przypadkach szczególnie uzasadnionych także w stopniu srebrnym.
6. Odznakę w stopniu złotym z diamentem Kolegium może przyznać z pominięciem wymogów punktu 3 za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzowania krajoznawstwa regionu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
7. Odznakę może zdobywać każdy, także osoba nie będąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7 roku życia.
8. Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych, jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzenia, kroniki itp.).
9. Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów krajoznawczych wymienionych w kanonie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Odznakę zdobywa się, zwiedzając obiekty z grup wyszczególnionych w tabeli, według uznania zdobywającego.
10. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych. Maksymalny czas zdobywania odznaki w stopniu brązowym wynosi jeden rok. Pozostałe stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku.
11. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
12. Zestawienie liczby wymaganych obiektów w poszczególnych grupach na dany stopień odznaki przedstawia tabela.

Klasyfikacja obiektów

Stopień

brązowy

srebrny

złoty

złoty z diamentem

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów:

25
w tym:

40
w tym:

60
w tym:

  100
w tym:

I. Zabytki architektury:

 

a

grodziska

-

1

2

3

b

zamki, warownie, twierdze

3

5

8

10

c

budowle sakralne

3

5

8

10

d

zabytkowe układy urbanistyczne

1

2

3

3

e

pałace, dworki, chaty

1

2

3

10

f

zabytki techniki

1

2

3

5

II. Muzea, skanseny, izby regionalne

2

3

5

10

III. Obiekty przyrodnicze:

 

a

parki krajobrazowe

1

2

2

3

b

rezerwaty przyrody

2

3

5

10

c

parki zabytkowe

1

2

3

5

d

pomniki przyrody

2

3

5

10

e

ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

1

2

2

3

IV. Miejsca pamięci narodowej

2

3

5

10III. WERYFIKACJA
13. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt), musi jednak zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, nazwy i daty zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu lub miejscowości, w której obiekt się znajduje, zdjęcie wykonane osobiście, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK - przodownika, instruktora, przewodnika).
14. Wymagane jest pisemne podsumowanie liczby zwiedzanych obiektów w poszczególnych grupach. Dokumentacje, w których obiekty nie będą podliczone nie będą weryfikowane.
15. Dokumentację po opracowaniu i podliczeniu należy złożyć lub przesłać na adres Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. gen. Hallera 32, 86-300 Grudziądz lub do uprawnionych oddziałowych Komisji Krajoznawczych.
16. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Grudziądzu ul. gen. Hallera 32 lub w siedzibach uprawnionych oddziałowych Komisji Krajoznawczych, chyba że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Grudziądzu ul. gen Hallera 32 oraz w wybranych oddziałach PTTK na terenie województwa.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Kujawsko - Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
19. Komisje Krajoznawcze oddziałów, które uzyskały zgodę na weryfikację odznak w stopniu brązowym i srebrnym składają Kujawsko-Pomorskiemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. gen. Hallera 32  pisemne sprawozdania z akcji zdobywania odznak w danym roku do 30 stycznia roku następnego.
20. Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK  zastrzega sobie prawo do uzupełniania kanonu w nowe obiekty, które będą zawarte  w kolejnych wznowieniach regulaminu.
21. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 3/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 roku. Nowelizacja Regulaminu i Kanonu została zatwierdzona uchwałą Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK nr 6 / 2014 (64) z dnia 6 września 2014 roku.
22. Autorem, który zwyciężył w przeprowadzonym konkursie na projekt "Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego" jest kol. Jan Kamiński z Grudziądza.

Adresy korespondencyjne Komisji Weryfikacyjnych:

Centralna Komisja Weryfikacyjna
Kujawsko-Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
86 - 300 Grudziądz
ul. gen Hallera 32

Posiada uprawnienia do weryfikacji i przyznawania
wszystkich czterech stopni
 

Członkowie Centralnej Komisji Weryfikacyjnej:

Jan Kamiński
86-300 Grudziądz
ul. Kustronia 24/80
 

 

Krzysztof CZEREPOWICKI
86 - 300 Grudziądz
ul. Wł. Łęgi 5/41
 

                                         Oddziałowe Komisje Weryfikacyjne:

OKW nr 2
Komisja Krajoznawcza
Oddziału Miejskiego PTTK
im. Mariana Sydowa
ul. Piekary 41
87-100 Toruń

Posiada uprawnienia
do weryfikacji i przyznawania
wszystkich czterech stopni

OKW nr 3
Komisja Krajoznawcza
Regionalnego Oddziału PTTK
"Szlak Brdy"
 ul. Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz

Posiada uprawnienia
do weryfikacji i przyznawania
wszystkich czterech stopni

OKW nr 4
Komisja Krajoznawcza
Oddziału Kujawskiego PTTK
ul. Słowackiego 1a
87-800 Włocławek
 

Posiada uprawnienia
do weryfikacji i przyznawania
stopni brązowego i srebrnego

                                   wersja regulaminu do wydruku w formacie PDF